Privacy beleid

Tienmorgen Advies is zich ervan bewust dat wij met privacy gevoelige gegevens werken. U mag van ons verwachten dat wij hier zorgvuldig mee omgaan. In deze verklaring geven wij aan hoe wij met uw gegevens omgaan.

Mailverkeer via onze website
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bewaren wij deze berichten om beantwoording hiervan mogelijk te maken en om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 Onze diensten
Bij het uitvoeren van onze diensten hebben wij gegevens nodig. In al onze offertes geven wij aan welke gegevens wij van u willen ontvangen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan vermeld in de offerte. Ook wordt in de offerte de bewaartermijn van deze gegevens aangegeven. Wij zullen u aangeven of het voor de werkzaamheden noodzakelijk zal zijn om gegevens te delen en zo ja met welke partij(en). Wij zullen uw toestemming vragen om de gevraagde gegevens te verwerken en met genoemde partijen te mogen delen.

 Recht op inzage,  wijziging en verwijdering van gegevens
Met het oog op de verwerking van de persoonsgegevens, wijst Tienmorgen Advies erop dat u niet alleen het recht heeft om de toestemming tot verwerking van de gegevens in te trekken, maar ook op inzage in de gegevens, verwijdering te vorderen en het recht om “vergeten” te worden. Daarnaast bevestigt Tienmorgen Advies dat het passende maatregelen heeft genomen ter bescherming van deze gegevens. Tot slot wijst Tienmorgen Advies erop dat de gegevens niet met andere partijen  worden gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 Bewaartermijn van uw gegevens
In al onze offertes wordt de bewaartermijn van de gegevens aangegeven.

 Informeren bij datalek
Tienmorgen Advies heeft passende maatregelen genomen ter bescherming van uw gegevens. Indien er toch sprake is van een datalek, zullen wij u op een zo kort mogelijke termijn informeren.

Vragen? neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Ga naar contact

Adres & contact

Huik 2
3372 VL Hardinxveld-Giessendam